نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

[ad_1]

در یکصد و پانزدهمین هفته اپیدمی کرونا در کشور، 8 استان کشور از افزایش بیماران بستری، کاهش فوتی و یا رکود در 26 استان و 7 استان کشور خبر دادند. هفته گذشته

به گزارش ایسنا، در نتیجه بررسی هفتگی مراسم تاج گذاری در سراسر کشور در راستای یکصد و پانزدهمین هفته همه گیری داخلی کرونا 19 در هفته دوم اردیبهشت ماه 1401، تعداد بیماران بستری در 8 استان کشور رو به افزایش بوده و مرگ و میرهای خوش خیم در استان راکد بوده است. 26 استان همچنین طی هفته های اخیر در هفت استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین و زنجان فوتی ها به صفر رسیده است.

این در حالی است که تعداد بیماران سرپایی مثبت تایید شده در کشور در هفته های اخیر 5072 نفر است. هفته گذشته 1077 مورد بستری جدید و 118 مورد فوتی جدید گزارش شد.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

بررسی روند اپیدمی در هر استان در سراسر کشور تا پایان هفته دوم اردیبهشت ماه 1401

تهران

تهران در هفته گذشته شاهد 240 بیمار سرپایی مثبت، 196 بستری جدید در استان و 23 مورد فوت جدید در استان بود.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

علاوه بر این، تعداد بستری ها و فوتی های راکد در استان تهران در هفته های اخیر افزایش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در استان در سراسر کشور متوسط ​​است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

چهارمحال بختیاری

بستری شدن در این منطقه افزایش یافته و مرگ و میر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری است و آمار فوتی ها در استان به صفر رسیده است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

کوگیلویه و بویراحمد

بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در این منطقه در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر در این هفته به صفر رسیده است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

کرمان

بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در این منطقه در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

مرکز فرماندهی

مراحل پذیرش بیمارستان در هفته های اخیر افزایش یافته و تعداد مرگ و میرها در این منطقه کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر نیز میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

یزد

بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در این منطقه در هفته های اخیر کاهش یافته است. نرخ بستری روستایی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

خراسان جنوبی

بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در این منطقه در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان در استان بالاتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر به صفر رسیده است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

ایلام

بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در این منطقه در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در توکیو میانگین ملی است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

گیلان

در هفته های اخیر، بستری شدن در بیمارستان در این منطقه ثابت مانده و مرگ و میر افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

بوچر

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافت. میزان بستری و مرگ و میر در استان میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

لرستان

میزان بستری شدن در بیمارستان کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در مناطق روستایی بالاتر از میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

خراسان رجبی

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان افزایش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

بخاراسان

در هفته های اخیر روند بستری شدن و مرگ و میر در این منطقه کاهشی بوده است. میانگین کشوری تعداد بستری ها و فوتی ها در استان به صفر رسید.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

آذربایجان شرقی

بستری شدن در بیمارستان در هفته های اخیر افزایش یافته است و مرگ و میر در این منطقه راکد مانده است. میزان بستری و مرگ و میر در استان میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

سمنان

بستری شدن و مرگ و میر در استان کاهش یافت. میزان بستری شدن در بیمارستان در سطح کشور متوسط ​​و میزان مرگ و میر در مناطق روستایی صفر بود.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

مازندران

بستری شدن در بیمارستان در هفته های اخیر کاهش یافته است و مرگ و میر در این استان راکد مانده است. میزان بستری و مرگ و میر در استان میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

کوزستان

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها در این منطقه ثابت مانده و تعداد مرگ و میرها کاهش یافته است. نرخ بستری منطقه ای و میزان مرگ و میر میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

کرمانشاه

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها در این منطقه کاهش یافته و تعداد مرگ و میرها افزایش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

همدان

بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در این منطقه در هفته های اخیر کاهش یافته است. فراوانی بستری شدن در بیمارستان میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر در مناطق روستایی بالاتر از میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

قزوین

در هفته جاری تعداد بیماران بستری در استان افزایش و آمار فوتی ها در استان کاهش یافت. تعداد بستری های داخلی و مرگ و میر در استان به صفر رسید.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

آذربایجان غربی

بستری شدن در بیمارستان در هفته های اخیر کاهش یافته و مرگ و میر در این استان ثابت مانده است. میزان بستری و مرگ و میر در استان میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

فیلم سینما

بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در این منطقه در هفته های اخیر کاهش یافته است. موارد بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر در مناطق روستایی میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

تقدیر

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها در این منطقه کاهش یافته و تعداد مرگ و میرها افزایش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

اصفهان

بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در این منطقه در هفته های اخیر کاهش یافته است. تعداد بستری ها کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر از میانگین کشوری بود.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

اردبیل

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان راکد بوده و تعداد مرگ و میرها در این منطقه کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

البرز

بستری شدن در بیمارستان در هفته های اخیر کاهش یافته است و تعداد قربانیان در این منطقه ثابت مانده است. تعداد بستری ها کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری بود.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

هرمزگان

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها در این استان کاهش یافته و تعداد فوتی‌ها راکد مانده است. نرخ بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

گلستان

پذیرش در بیمارستان ها افزایش یافت و تعداد فوتی ها در استان ثابت ماند. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

آرام

در هفته های اخیر روند بستری شدن و مرگ در این منطقه راکد مانده است. تعداد بستری ها کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر صفر بود.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

کردستان

بستری شدن در بیمارستان در هفته های اخیر کاهش یافته و مرگ و میر در این استان راکد مانده است. فراوانی بستری کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر نیز میانگین کشوری بود.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

سیستان و بلوچستان

بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در این منطقه در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

همزمان در هفته‌های اخیر، هشت استان کشور از افزایش بستری‌ها و کاهش یا رکود مرگ‌های خوش‌خیم در ۲۶ استان خبر دادند.

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

نرخ مرگ و میر ۷ درجه ای کرونا صفر / ۸ درجه افزایش در بیماران بستری

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.