تفاوت ترازو و ترازو دیجیتال

تفاوت ترازو و ترازو دیجیتال
ترازو دیجیتال

تراکم علف های هرز در این تیمار در نمونهبرداری دوم 40 درصد تراکم علف های هرز در تیمار شاهد علفهرز میباشد. کاهش ارتفاع گلرنگ در این دو تیمار میتواند به دلیل رقابت علف های هرز در اوایل رشد گلرنگ و عدم اثربخشی کافی علف کش در کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز باشد. ارتفاع گیاه تحت تأثیر طول دوره رشد رویشی، فتوپریود و سایر عوامل است (10). نتایج پژوهش سردا و کوری (16) نشان داد که گیاهانی که تنها در معرض شدت نور زیاد قرارداشتند در مقایسه با گیاهان دیگر، کوچک تر و کوتاه تر بودند. در مطالعه دیگری که توسط گریچار و همکاران (23) صورت گرفت مشاهده شد که علف کش تریفلورالین به میزان 84/0 و 68/1 کیلوگرم در هکتار ارتفاع کنجد را تا 93 درصد در مقایسه با تیمار شاهد عدم کنترل علفهرز کاهش دادند. بلک شاو و همکاران (8) 66 درصد کاهش عملکرد گلرنگ را در اثر خسارت علف های هرز گزارش کردند. بلک شاو و همکاران (20) کاهش وزن هزار دانه گلرنگ را در اثر استفاده از علف کشهای فنمدیفام و دسمدیفام به میزان 84/0 کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار گزارش کردند. در مطالعات نادری درباغشاهی (10) اجزای عملکرد ذرت شامل تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه تحتتأثیر رقابت علف های هرز کاهش یافت.

ترازو دیجیتال

توجه به میزان کنترل علفهای هرز توسط علف کشها و تأثیر علف کشهای موجود در آزمایش بر علف های هرز (جدول3) نشان میدهد که کلیه اجزاء عملکرد تحتتأثیر رقابت علف های هرز با گلرنگ کاهش یافته است. می­توانید کالیبراسیون مقیاس خود را با اقلامی که دارای وزن شناخته­ شده هستند هم آزمایش کنید. همین طور فردی با اضافه وزن می تواند کاملا سالم باشد؛ حتی داشتن تناسب اندام هم لزوما دلیل بر صحت نیست. گل شب بو با نام علمی (Matthiola incana L.) از تیره چلیپاییان(Brassicaceae) ، از گیاهان زینتی مهم کشور محسوب میشود که به علت داشتن عطر مطبوع و فرم زیبا میزان تقاضای آن در بازار گل افزایش داشته است (15). این گیاه دارای دو فرم با گلهای کم پر و پرپر است. ترازوی «کمری فیت» (Camry) با توان تحمل 180 کیلو گرم وزن، طراحی زیبا و بدنهای شیشهای جزو محبوبترین ترازوهای دیجیتالی برای وزن کشی محسوب شده و از قیمت مناسبی نیز برخوردار است. ممکن است در ذهن شما این سوال نقش ببندد که پس خرید ترازوی دیجیتال چه مزیتی نسبت به ترازوهای کلاسیک و قدیمی دارد اگر هر دو فقط وزن را نمایش میدهند و هر دو از انواع ترازو وزن کشی هستند؟ This po st was c​re᠎ated wi th G​SA C ontent G᠎enerator Demoversi᠎on᠎.

وزن هزار دانه در کلیه تیمارهای علف کش و همچنین در تیمار شاهد وجین، نسبت به شاهد عدم کنترل علفهرز افزایش یافته بود، ولی این تفاوت فقط در تیمار شاهد وجین معنیدار بود (جدول 6). تفاوت معنیداری بین تیمار شاهد وجین و تیمارهایی که در آنها علف کش پیشکاشتی مصرف شده بود وجود نداشت. در مطالعات مختاری (9) نیز اجزاء عملکرد آفتابگردان شامل قطر طبق، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه تحتتأثیر رقابت علف های هرز کاهش یافت. در مطالعه مختاری (9) کاربرد علف کش ستوکسیدیم موجب کاهش ارتفاع آفتابگردان به کمتر از ارتفاع آن در تیمار شاهد عدم کنترل علفهرز شد. مختاری (09) کاهش وزن خشک بوته آفتابگردان را در اثر استفاده از علف کش ستوکسیدیم گزارش کرد. اگر وزن فرد از حد مجاز بیشتر شود ، این ویژگی باعث می شود دستگاه پیام هشدار به ما بدهد. اگر مغازه یا فروشگاه بزرگی ندارید می توانید از مدل های کوچک تر استفاده کنید که از لحاظ قیمت نیز ارزان تر ترازو دیجیتال وزن‌کشی هستند. تیمار وجین و تیمارهایی که در آنها علف کش پیشکاشتی به کار رفته بود نیز از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با هم نداشتند. Th​is art icle has been w᠎ri tten wi th the he᠎lp  of GSA​ C​on​tent Gen᠎er ator Demoversion.

چرایی آن هم در گسترش کارایی ها و عملکردهای انواع ترازو نهفته است، که روز به روز به دستگاهی همه جانبه تر و بزرگ تر بدل می شود. از آنجا که دقت اندازه گیری (50 گرم) این ترازو بالا است، شما میتوانید اشیاء و لوازم دیگر را با آن وزن کنید. این افزایش در ارتفاع در تیمار علف کش فن مدیفام ممکن است به دلیل تجزیه بقایای علف کش در گیاه و جبران صدمات حاصل از آن باشد. در تیمارهایی که علف کش پسرویشی به تنهایی مصرف گردیده بود (دسمدیفام و فن مدیفام)، تعداد طبق در بوته تفاوت معنیداری با تیمار شاهد عدم کنترل علفهرز نداشت. برخلاف نمونهبرداری دوم کمترین ارتفاع گلرنگ مربوط به تیمار شاهد عدم کنترل علفهرز بود. در زمان گردهافشانی (نمونهبرداری دوم)، تیمارهایی که در آنها تنها علف کش پسرویشی مصرف شده بود همراه با شاهد عدم کنترل علفهرز در یک گروه آماری قرار گرفتند و این تیمارها تفاوت معنیداری با دیگر تیمارها نشان دادند. کمترین وزن خشک گلرنگ در تیمار شاهد عدم کنترل علفهرز مشاهده شد. پندیمتالین به میزان 56/0 کیلوگرم در هکتار ارتفاع کنجد را 47 درصد و اتالفلورالین به میزان 42/0 کیلوگرم در هکتار ارتفاع کنجد را 78 درصد نسبت به تیمار شاهد عدم کنترل علفهرز کاهش دادند (22). در مطالعه عبداللهی و همکاران (13) مصرف علف کش ستوکسیدیم و عدم کنترل علف های هرز، ارتفاع و قطر ساقه آفتابگردان را بهطور معنیداری نسبت به شاهد وجین دستی کاهش داد.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.